Salgs- og leveringsbetingelser for Flextek A/S

1. Indledning 

 1. 1.1

  Disse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter ”Betingelser”) er gældende for enhver levering af maskiner, systemer og tjenesteydelser fra Flextek A/S i henhold til indgået aftale (herefter ”Aftalen”) med den i Aftalen angivne kunde (herefter ”Kunden”).

 2. 1.2

  Disse Betingelser udgør en integreret del af Aftalen. Ved uoverensstemmelser mellem disse Betingelser og vilkårene angivet i Aftalen, skal Aftalen have forrang.

 3. 1.3

  I afsnit I af disse Betingelser er angivet en række vilkår, der gælder for enhver Aftale. I afsnit II er angivet en række vilkår, der i tillæg til vilkårene i afsnit I gælder i tilfælde af, at Flexteks ydelser udover levering også omfatter montering af (en del af) det leverede.

 4. 1.4

  Betingelserne gælder også i relevant omfang for tilbud afgivet af Flextek.

Afsnit I – Generelt

2. Tilbud og mellemsalg 

 1. 2.1 

  Alle afgivne skriftlige tilbud er gældende i 30 dage, således at tilbud skal være accepteret senest 30 dage efter dateringen af tilbuddet.

 2. 2.2

  Alle tilbud afgives dog med forbehold for mellemsalg indtil købers accept er kommet frem til Flextek.

3. Pris og betaling

 1. 3.1

  Prisen for de omfattede produkter og udstyr er det som fremgår af Aftalen.

 2. 3.2

  Med mindre andet fremgår er alle priser angives i DKK og er eksklusive moms og øvrige afgifter (som tillægges ved fakturering). Ved mulige nye eller ændrede skatter eller afgifter mv., skal priserne korrigeres med den økonomiske nettokonsekvens for Flextek.

 3. 3.3

  Medmindre andet fremgår af Aftalen, er Flextek er berettiget til at fakturere en ordre med 30 % af købesummen ved indgåelse af Aftalen, 70% af købesummen ved levering.

 4. 3.4

  Alle fakturaer vedrørende maskinleverancer og produktionsudstyr skal betales netto kontakt. Alle andre fakturaer skal betales senest 30 dage fra fakturadato.

 5. 3.5

  Ved for sen betaling er Flextek berettiget til at kræve betaling af renter med 2 % pr. påbegyndt måned. Renten påløber fra forfaldsdagen og indtil beløbet er modtaget på Flexteks konto.

 6. 3.6

  Kunden er forpligtet til at foretage effektiv betaling af alle fakturaer. Fakturaer kan ikke betales ved modregning.

4. Indbyttet materiel

 1. 4.1

  Såfremt det er aftalt, at Flextek skal tage materiel i bytte, bærer Kunden risikoen herfor indtil det ibyttetagne materiel i henhold til Aftalen er overgivet til Flextek. Alle indbytningspriser er fastsat under forudsætning af, at det ibyttetagne materiel overgives til Flextek i samme stand som den, hvori det er besigtiget af Flextek, bortset fra almindelig slid ved normal brug indtil overlevering sker, og at materiellet er forskriftmæssigt vedligeholdt og efterset indtil overgivelsen til Flextek.

 2. 4.2

  Hvis værdien af det ibyttetagne materiel på grund af forhold, som Kunden bærer risikoen for, ikke svarer til den anførte indbytningspris, reguleres difference over købesummen.

 3. 4.3

  Kunden indestår for, at det ibyttetagne materiel i medfør af Aftalen tilhører Kunden i fri og ubehæftet stand, og at tredjemand ikke har rettigheder herover. Kunden indestår endvidere for, at der ikke foreligger fejl og mangler ved det ibyttetagne materiel, som ikke er oplyst overfor Flextek.

5. Ejendomsforbehold 

 1. 5.1

  Ejendomsretten over de solgte varer og udstyr forbliver hos Flextek indtil hele købesummen med renter, omkostninger mv. er fuldt ud betalt, i den udstrækning et sådant ejendomsforbehold er gyldigt efter gældende ret.

 2. 5.2

  Ejendomsforbeholdet påvirker ikke risikoovergangen i henhold til pkt.6.

6. Levering, Leveringstidspunkt og Risikoovergang 

 1. 6.1

  Flextek forbeholder sig retten til at udskyde og re-planlægge levering samt til at foretage delvis levering. Flextek skal yde rimelige bestræbelser på at foretage levering på det i Aftalen angivne leveringstidspunkt, men levering på det angivne tidspunkt er ikke af afgørende betydning. Som følge heraf påtager Flextek sig ikke noget ansvar for, om der skulle opstå forsinkelse på trods af dennes rimelige bestræbelser.

 2. 6.2

  Såfremt leveringsklausul er aftalt, skal denne fortolkes i overensstemmelse med de ved aftalens indgåelse gældende Incoterms. Er ingen leveringsklausul aftalt, skal levering ske Delivered at Place (DAP) på købers forretningsadresse. Risikoovergangen sker, i det øjeblik at godset er stillet til rådighed for køber på det ankomne transportmiddel på det angivne sted, uanset om det herefter skal indgå i montage foretaget af Flextek eller andre. Kunden bør sikre sig forsikring af godset allerede herfra.

 3. 6.3

  Risikoovergangen sker, uanset om der er tale om delleverance eller om det leverede herefter skal indgå i montage foretaget af Flextek eller andre.

 4. 6.4

  I tilfælde af ukomplet eller forkert levering er Kundens eneste beføjelse at kræve genlevering af en korrekt leverance. Flextek kan ikke gøres ansvarlig herudover.

7. Garanti, reklamation og afhjælpning 

 1. 7.1

  Flextek garanterer overfor Kunden, at alle maskiner og udstyr leveret af Flextek er fri for mangler i relation til materialer, design og udførelse (”Garantien”). Dette gælder dog ikke brugte maskiner og udstyr jf. pkt. 8. Idet omfang det fremgår af Aftalen, giver Flextek Kunden garanti svarende til garanti, herunder på samme vilkår, som Flextek har modtaget fra underleverandører og producenter. Garantien gælder i garantiperioden for den specifikke maskine eller udstyr, og ethvert krav fra Kunden i medfør af Garantien skal være rejst skriftligt overfor Flextek indenfor garantiperioden. Såfremt en garantiperiode for den leverede maskine eller udstyr ikke er specificeret i Aftalen, udgør denne for maskinleverancer og produktionsudstyr 12 måneder fra levering og for reservedele 3 måneder fra levering.

 2. 7.2

  Reklamation skal ske skriftligt og skal være Flextek i hænde senest 6 arbejdsdage efter, at leveringen har fundet sted. For mangler og fejl, som ikke kan opdages ved omhyggelig undersøgelse af det solgte ved levering, skal reklamation ske senest 6 arbejdsdage efter, at fejlen/manglen ved almindelig agtpågivenhed kunne være opdaget. Reklamation skal under alle omstændigheder være sket inden udløbet af garantiperioden. Reklamationsfristen gælder for alle slags mangler og fejl og er ubetinget, idet Flextek fraskriver sig ethvert ansvar for mangler og fejl, hvorom der måtte blive reklameret efter fristens udløb, samt i de tilfælde hvor de nedenfor anførte betingelser er opfyldt.

 3. 7.3

  Flextek er, ved rettidig reklamation jf. 7.2. forpligtet til efter Flexteks eget valg at foretage omlevering eller reparation af maskiner og udstyr, der ikke er i overensstemmelse med Garantien. Dette udgør Kundens eneste beføjelse i tilfælde af at leverede maskiner eller udstyr ikke er i overensstemmelse med Garantien eller i øvrigt behæftet med mangler. Flextek er ikke forpligtet til at afholde monteringsomkostningerne i de tilfælde, hvor montering normalt kan foretages af Kunden.

 4. 7.4

  Garantien finder alene anvendelse, såfremt varerne og udstyret er håndteret, opbevaret og anvendt med den rette omhu, til det forudsatte formål og i overensstemmelse med gældende lovgivning samt brugervejledninger og øvrige instruktioner fra Flextek og dennes leverandører eller en anden autoriseret tredjepart, samt at det leverede ikke har været ændret eller i øvrigt lavet om på nogen måde. Der ydes aldrig garanti på sliddele, ligesom normal slitage og forringelse ikke er omfattet af garantien.

8. Brugte maskiner og udstyr 

 1. 8.1

  Brugte værktøjer og maskiner sælges som beset af køber uden ansvar for sælger af nogen art, bortset fra svig og vanhjemmel.

9. Ansvarbegrænsning 

 1. 9.1

  Såfremt Flexteks opfyldelse af sine forpligtelser er hindret, begrænset eller i øvrigt påvirket af årsager, som er udenfor Flexteks rimelige kontrol, således som, men ikke begrænset til krig, terror, strejke, lockout, epidemier, ødelæggelse af produktionsfaciliteter, optøjer, oprør, brand, oversvømmelse, jordskælv, eksplosion eller anden tilskadekomst eller ulykke (”Force Majeure”), er Flexteks forpligtelser suspenderet så længe Force Majeure situationen består. Såfremt Force Majeure situationen består i mere end 60 kalenderdage, er Kunden berettiget til skriftligt at opsige Aftalen uden yderligere varsel.

 2. 9.2

  Flextek kan ikke gøres ansvarlig for produktionstab, brugstab, driftstab, tab af data eller fortjeneste, beskadigelse eller tab af Kundens ejendele eller for indirekte tab eller følgeskader, uanset om et sådant tab med rimelighed kunne være forudset.

 3. 9.3

  Såfremt Flextek er erstatningspligtig, hvad enten dette er for direkte tab eller anden form for tab, er Flexteks totale samlede erstatningsansvar for ethvert tab under Aftalen eller i tilknytning hertil, hvad enten dette er indenfor eller udenfor kontrakt, begrænset til det mindste af følgende beløb: (i) 20% af købesummen i Aftalen, eller (ii) DKK 500.000. Ingen bestemmelser i denne aftale skal forsøge at begrænse et ansvar, som efter gældende ret ikke kan begrænses.

10. Produktansvar 

 1. 10.1

  Flextek er ansvarlig for produktansvar i henhold til produktansvarsloven, i det omfang denne ikke kan fraviges ved aftale. Flextek fraskriver sig ansvar for produkt skader på et hvert andet grundlag.

 2. 10.2

  Flextek er ikke ansvarlig for tingsskade, som det leverede forårsager efter levering på fast ejendom eller løsøre, mens det er i Kundens besiddelse. Flextek er heller ikke ansvarlig for skade på produkter, fremstillet af Kunden eller på produkter, hvori disse indgår. Flextek er aldrig ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.

 3. 10.3

  Kunden skal holde Flextek skadesløs i det omfang Flextek pålægges ansvar overfor tredjemand for skade og tab, som Flextek har fraskrevet sig overfor Kunden i medfør ovenstående.

Afsnit II – Leverancer med monteringsydelser

11. Betalingsvilkår 

 1. 11.1

  Ved aftaler, hvorunder Flextek skal såvel levere som montere det omfattede udstyr, kan Aftalen indeholde supplerende vilkår i relation til betaling, herunder opdeling af betalingen i flere rater.

 2. 11.2

  Hvor Aftalen foreskriver en retsvirkning af Kundens underskrivelse af et installationscertifikat, herunder, at der knyttes en betalingsforpligtelse hertil, gælder at levering og montering anses for sket og installationscertifikatet anses for accepteret/underskrevet af Kunden, såfremt Kunden uden at have underskrevet installationscertifikatet tager det købte i brug.

 3. 11.3

  Hvis ikke andet fremgår af Aftalen, faktureres alle udgifter til transport, kost, logi og andre opholdsudgifter for Flexteks personale i forbindelse med montering særskilt.

12. Kundens ydelser

   1. 12.1

    Kunden er forpligtet til uden betaling, på det rette tidspunkt og på korrekt vis, at

    1. 12.1.1

     gøre monteringsstedet tilgængeligt for Flexteks personale og underleverandører med alle faciliteter (inklusive forberedende arbejde på lokaliteten så som fundamenter, bygninger mv.) således som dette særskilt beskrives af Flextek, eller som i øvrigt er rimeligt forventet af Flextek for at sætte Flextek i stand til at opstarte og uden afbrydelser udføre monteringen. Dette omfatter til eksempel varmt vand, lys, elektricitet, tilstrækkelig opbevaringsplads og aflåsbar opbevaringsplads for Flexteks udstyr. Flexteks monteringsydelser omfatter således ikke el-, trykluft og VVS-installationer, grave-, støbe- eller betonarbejde, alle bygningsmæssige arbejder, herunder rør- og kabel gennemføringer.

    2. 12.1.2

     ved montering af tungt udstyr skal Kunden stille relevant løfteudstyr med fører til rådighed. I det omfang det i henhold til gældende regler er nødvendigt med særligt udstyr i forbindelse med montering, herunder stillads, lifte m.m., betales sådanne udgifter af Kunden.

    3. 12.1.3

     forsyne Flextek med oplysninger, som de med rimelighed anmoder om, og som er relevante i relation til Flexteks design, udførelse eller montering af det pågældende udstyr eller som i øvrigt måtte være nødvendigt for at Flextek kan opfylde sine forpligtelser under den specifikke Aftale. Dette omfatter blandt andet men er ikke begrænset til tekniske data for grænseflader til andet udstyr, anlæg, data eller planer for det pågældende monteringssted. Oplysningerne skal være tilgængelige for Flextek på det af Flextek specificerede tidspunkt eller sådant tidspunkt, hvor dette i øvrigt måtte være nødvendigt for Flexteks opfyldelse af sine forpligtelser.

    4. 12.1.4

     i øvrigt aktivt assistere Flextek på enhver måde som med rimelighed er nødvendigt for opstart og udførelse af monteringen uden afbrydelser og

    5. 12.1.5

     stille el- og vvs-installatør til rådighed under monteringen med 1 dags varsel i det omfang dette er nødvendigt for at tilslutte udstyret korrekt.

    6. 12.1.6

     Kunden er forpligtet til at stille velfærdsfaciliteter til rådighed for Flextek A/S’ personale under monteringsarbejderne. Særligt skal der være adgang til toiletforhold, håndvask og spisestue mv. i overensstemmelse med Arbejdsministeriets regler herom.

   2. 12.2

    Kunden skal, når Flextek anmoder om dette på det rette tidspunkt yde Flextek rimelig assistance i form af eksempelvis koordinering med tredjeparter, som måtte være nødvendig til at gennemføre montage eller afprøvning af udstyret.

   3. 12.3

    Såfremt Kunden ikke opfylder sine forpligtelser i medfør af denne bestemmelse, skal Kunden skadesløsholde Flextek for alle deraf følgende meromkostninger og udgifter, og Flextek har ret til at udskyde leveringen af sine ydelser i form af udstyr og varer samt monteringsydelse.

   13. Lovvalg og værneting

   1. 13.1

    Eventuelle retssager afgøres efter dansk ret ved Retten i den retskreds, Flexteks hjemsted hører under.

     

  1. Download Flextek salgs- og leveringsbetingelser

 

 1. Version 1.0 – gældende fra 20.12.2018